Analiza logów Apache z GoAccess

W tym wpisie pokazuję narzędzie pozwalające wydobywać ciekawe informacje z plików generowanych automatycznie podczas pracy serwera.

Analiza logów Apache z GoAccess

Kiedyś, usłyszałem od kolegi, że nie ma gorszego zajęcia, niż analiza logów Apache. Przeraziło mnie to bo myślałem, że to zmywanie naczyń jest najgorsze. Było to dość dawno i od tego czasu w moim życiu dużo zmieniło się na lepsze. Dzisiaj do zmywania używam zmywarki, a do analizy logów GoAccess.

W tym projekcie poznamy narzędzie pozwalające wydobywać ciekawe informacje z plików generowanych automatycznie podczas pracy serwera. Napiszemy panel udostępniający wyniki analizy logów. Na koniec dodamy do niego mechanizm content negotiation czyli sposób na reprezentowanie tych samych obiektów za pomocą różnego typu danych.

Skład kodu

PHP 32.9% HTML 22.6% JavaScript 20.5% Shell 18.5% CSS 5.5%

Po napisaniu projekt będzie wyglądał tak:

Instalcja GoAccess

GoAccess jest przystosowany do działania na wielu systemach z różnymi rodzajami logów. Zakładam, że, mamy dystrybucję z repozytoriami Debiana/Ubuntu, serwer Apache2. W tym przypadku do instalacji GoAccess posłużą nam komendy:

echo "deb http://deb.goaccess.io/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/goaccess.list
wget -O - https://deb.goaccess.io/gnugpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install goaccess

Konfiguracja polega na wycięciu komentarzy z pliku konfiguracyjnego /etc/goaccess.conf przy liniach zawierających wpisy:

time-format %H:%M:%S
date-format %d/%b/%Y
log-format %h %^[%d:%t %^] "%r" %s %b "%R" "%u"

Teraz należy pobrać repozytorium z gihuba

git clone https://github.com/gustawdaniel/Apache-Log-Analysis-Admin-Panel.git

Tworzymy naszą własną konfigurację do tego projektu. Jak zwykle posłużymy się plikiem yml.

config/parameters.yml
config:
 apache: /var/log/apache2/*access.log
 report: report
security:
 user: user
 pass: pass
 authorization: api

Własność apache jest to zbiór wszystkich plików z logami dostępu do poszczególnych domen, które trzymamy na serwerze. Końcówka access.log jest związana z przyjętą przeze mnie konwencją zgodnie z którą w konfiguracji domen przekierowuję wszystkie logi dostępu do plików domain_access.log. Natomiast report jest to lokalizacja do której będziemy zapisywać wyniki parsowania.

Na koniec wykonujemy skrypt instalacyjny

bash install.sh

Projekt powinien być dostępny w przeglądarce pod adresem localhost:8000.

Parsowanie logów

Naszym celem jest teraz wykorzystanie programu GoAccess do przetworzenia wszystkich logów do postaci plików html.

Do odczytywania pliku konfiguracyjnego w bashu wykorzystamy funkcję napisaną przez Piotra Kuczyńskiego.

lib/parse_yml.sh
#!/usr/bin/env bash

parse_yaml() {
  local prefix=$2
  local s='[[:space:]]*' w='[a-zA-Z0-9_]*' fs=$(echo @|tr @ '\034')
  sed -ne "s|^\($s\)\($w\)$s:$s\"\(.*\)\"$s\$|\1$fs\2$fs\3|p" \
    -e "s|^\($s\)\($w\)$s:$s\(.*\)$s\$|\1$fs\2$fs\3|p" $1 |
  awk -F$fs '{
   indent = length($1)/2;
   vname[indent] = $2;
   for (i in vname) {if (i > indent) {delete vname[i]}}
   if (length($3) > 0) {
     vn=""; for (i=0; i<indent; i++) {vn=(vn)(vname[i])("_")}
     printf("%s%s%s=\"%s\"\n", "'$prefix'",vn, $2, $3);
   }
  }'
}

Ta funkcja przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa pliku do parsowania, drugi jest prefixem nazw nadawanych wewnątrz naszego skryptu parametrom wydobytym z pliku yml. Jej zastosowanie widzimy poniżej.

#!/usr/bin/env bash

# include parse_yaml function
. lib/parse_yaml.sh

# read yaml file
eval $(parse_yaml config/parameters.yml "parameters_")

mkdir -p $parameters_config_report $parameters_config_report/html $parameters_config_report/json

arr=();

# loop over apache logs
for file in $parameters_config_apache
do
 out=$(basename "$file" .log)
 out=${out%_access}

 if [ ! -s $file ];
 then
  continue;
 fi

 echo "Processed: "$out;
 goaccess -f $file -a -o $parameters_config_report/html/$out.html;
 goaccess -f $file -a -o $parameters_config_report/json/$out.json;

 arr+=($out);
done

jq -n --arg inarr "${arr[*]}" '{ list: $inarr | split(" ") }' > $parameters_config_report/list.json

W tym skrypcie kolejno: załączamy powyższą funkcję, wczytujemy konfigurację do zmiennych. Następnie tworzymy katalogi w których mają się znaleźć wyniki parsowania logów, inicjalizujemy tablicę i przebiegamy pętlę po wszystkich plikach z logami. W tej pętli wydobywamy nazwę bazową pliku. Jeśli ma w nazwie _access to wycinamy, pomijamy puste pliki, wykonujemy na logach program goaccess który tworzy nam we wskazanym w konfiguracji katalogu pliki html gotowe do wyświetlania. Na końcu dodajemy do tablicy przetworzoną nazwę pliku.

Po wykonaniu pętli konwertujemy listę przetworzonych nazw do formatu json i zapisujemy razem z raportami. Dzięki tej liście nie będziemy musieli wykonywać pętli po katalogu w php. Zanim wykonamy ten skrypt, możliwe, że będziemy potrzebowali zainstalować jq. Jest to bardzo proste:

apt-get install jq

Backend

Logi mamy gotowe, teraz stworzymy API, które będzie je udostępniać. Nie chcemy trzymać ich w lokacji dostępnej z poziomu przeglądarki. Przeglądarka będzie miała dostęp tylko do katalogu web i dlatego tam umieścimy plik api.php. Ponieważ będziemy potrzebowali dostępu do konfiguracji zainstalujemy jeszcze parser yml.

composer require symfony/yaml

Plik z API to przede wszystkim routing. Zaczyna się jednak od podłączenia paczek, ustawienia zmiennych i nagłówków:

web/api.php
<?php

require_once __DIR__."/../vendor/autoload.php";
use Symfony\Component\Yaml\Yaml;

$config = Yaml::parse(file_get_contents(__DIR__.'/../config/parameters.yml'));

session_start();

$uri = explode('/', strtolower(substr($_SERVER['REQUEST_URI'], 1)));
$route = isset($uri[1]) ? $uri[1] : "";
$parameter = isset($uri[2]) ? $uri[2] : "";

$data = array();

header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type");
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST");
header('Content-Type: application/json');

Podpinanie konfiguracji w ten sposób było już omawiane. Nowością jest ustawianie sesji. Jest to na tyle sprytna funkcja, że tworzy u użytkownika plik cookie z losowym numerem sesji i jednocześnie ten numer zapisuje po stronie serwera, tak aby w zmiennej $_SESSION można było odwoływać się do tej konkretnej ani nie sprawdzając cookie ręcznie, ani nie martwiąc się o to, że

Nowością jest cięcie adresu uri na tablicę za pomocą znaków /. Pierwszy jej element będzie miał wartość api.php dlatego wychwytujemy dwa kolejne jeśli istnieją. Ustawiamy sobie pustą tablicę data i na koniec dodajemy nagłówki pozwalające ominąć problemy z CORS oraz ustawić domyślny typ zwracanych danych.

W Symfony istnieją specjalne klasy Response i JsonResponse, które ułatwiają zwracanie odpowiedzi, tu jednak posłużymy się bardziej prymitywną metodą ze względu na jej prostotę. Zdefiniujemy funkcję do zwracania błędów.

function returnError($code,$type,$message){
  $data["error"] = ["code" => $code, "type" => $type, "message" => $message];
  echo json_encode($data);
  die();
}

Warto zwrócić uwagę, że zwraca ona kody błędów, ale sama ma kod zawsze równy 200. Wyjątkiem będą błędy po stronie serwera, których nie przechwycę. Tylko w takim wypadku chcę zwracać kod błędu. Czas rozpocząć omawianie routingu. Zaczniemy od ścieżki do sprawdzania poprawności loginu. W Symfony odpoiada jej nie login ale login_check.

switch ($route) {
    case "login": {

      if(!isset($_POST["user"]) || !isset($_POST["pass"])) {
        returnError(400,"Bad Request","Invalid form");
      } elseif($_POST["user"]!=$config["security"]["user"] || $_POST["pass"]!=$config["security"]["pass"]) {
        returnError(403,"Forbidden","Incorrect Login or Password");
      }

      $_SESSION['user'] = $config["security"]["user"];
      $data = ["state" => "loggedIn"];

    }

Nasz switch przyjmuje do porównań ścieżkę wpisaną po api.php/ ale przed kolejnym znakiem /. W tej części kodu zajmujemy się przypadkiem kiedy adres zapytania zawierał login. Ponieważ do logowania używamy metody $_POST, kontroler na tej ścieżce sprawdza czy wysłano zmienne user i pass, oraz czy są zgodne z tymi ustawionymi w konfiguracji. Jeśli sprawdzanie danych przebiegnie pomyślnie, zostanie utworzona zmienna $_SESSION['user'], a do listy danych odsyłanych w odpowiedzi zostanie dodany stan potwierdzający zalogowanie.

Zauważ, że na końcu nie dodałem instrukcji break;. Zrobiłem to celowo. Od razu po zalogowaniu bez wysyłania kolejnego requestu zawsze chcę dostawać listę domen, dla których Apache tworzy logi. Dlatego pod blokiem login umieściłem blok report, który ma wykonać się zarówno po wybraniu ścieżki report jak i po poprawnym zalogowaniu użytkownika. Jednak ponieważ chcę mieć dostęp do tej ścieżki przez API z pominięciem logowania formularzem, przed wydobyciem potrzebnych danych sprawdzę prawo dostępu za pomocą następującego warunku:

    case "report": {

      if(
        (!isset($_SESSION['user'])
          ||!$_SESSION['user'])
        &&(!isset(getallheaders()["Authorization"])
          ||getallheaders()["Authorization"]!=$config["security"]["authorization"]
        )
      ){
        returnError(403,"Forbidden","Incorrect Login or Password");
      }

Poza sprawdzaniem, czy sesja jest ustawiona sprawdzamy tutaj też nagłówek Authorization jako alternatywną metodę logowania. Jeśli przynajmniej jedna z metod logowania (sesja albo nagłówek) zostaną uznane za poprawne, wykona się następujący kod:

      $data["report"] = [];

      $list = json_decode(file_get_contents(__DIR__ . "/../" . $config["config"]["report"] . "/list.json"));

      foreach ($list->list as $key => $value) {
        $data["report"][] = ["name" => $value, "key" => $key, "link" => "api.php/report/" . $value];
      };

Stworzyliśmy tu klucz report do tablicy z odpowiedzią. Odczytaliśmy i zdekodowaliśmy listę nazw plików  z przetworzonymi logami apache wygenerowaną przez skrypt build.sh. Następnie w pętli rozbudowaliśmy strukturę każdego elementu tej listy o atrybuty key i link, a samą nazwę przypisaliśmy do klucza name. Ta transformacja służy do łatwiejszego przetwarzania tych danych przez front-end który do tego napisaliśmy.

Jednak główną funkcjonalnością nie jest wyświetlanie samych nazw plików, tylko ich zawartości. To dobry moment aby zapoznać się z mechanizmem content-negotiation. Jest to sposób, aby w RESTowym API temu samemu adresowi url przypisać reprezentację za pomocą różnego typu danych. W naszym przykładzie będą to html i json. Typ danych jaki chcemy otrzymać ustawiamy na nagłówku Accept przygotowując żądanie. Poniższy kod odpowiada za odpowiednią interpretację tego nagłówka.

      if ($parameter != "") {
        if (preg_match('/text\/html/', $_SERVER["HTTP_ACCEPT"])) {
          header('Content-Type: text/html');
          echo file_get_contents(__DIR__ . "/../" . $config["config"]["report"] . "/html/" . $parameter . ".html");
        } elseif (preg_match('/application\/json|\*\/\*/', $_SERVER["HTTP_ACCEPT"])) {
          header('Content-Type: application/json');
          echo file_get_contents(__DIR__ . "/../" . $config["config"]["report"] . "/json/" . $parameter . ".json");
        } else {
          returnError(415,"Unsupported Media Type","Incorrect Content Type");
        }
        die();
      }
      break;
    }

Wykona się on tylko jeśli url będzie zawierał po api.php/report/ coś jeszcze. Ten ostatni kawałek zapisany był do zmiennej $parameter na początku skryptu przy dzieleniu uri na kawałki. Wskazuje on na to, który plik mamy wyciągnąć i za jego ustawianie odpowiedzialny jest klucz link z tablicy $data["report"].  Funkcja preg_match sprawdza czy wyrażenie regularne podane w pierwszym argumencie występuje w ciągu znaków z drugiego argumentu. I w zależności od tego czy dopasowano text/html czy application/json albo */* zwracany jest html lub json.

Ostatnią ścieżką obsługiwaną przez api jest logout.

    case "logout": {
      session_unset();
      session_destroy();
      $data = ["state" => "loggedOut"];
      break;
    }

Odpowiada on za usunięcie sesji i przypisanie stanu loggedOut. Na koniec obsługujemy wyjątek związany z nie poprawną ścieżką, w szczególności jest to też nasz punkt startowy api.php/

    default: {
      returnError(404,"Not Found","Use route /report with Authorization header");
      break;
    }
  }

echo json_encode($data);

Po wykonaniu instrukcji switch wysyłamy dane które zostały zebrane do tablicy $data podczas przetwarzania żądania.

Dostęp przez API

Aby uzyskać dostęp przez API wystarczy wysłać następujący request:

http -v --pretty=all GET localhost:8000/api.php/report Authorization:api

api

Otrzymaliśmy listę dostępnych plików. Jeśli chcemy konkretny  plik wpisujemy:

http -v --pretty=all GET localhost:8000/api.php/report/api_brainjinn Authorization:api

api2

Frontend

Oddzielenie frontu od backednu od pewnego czasu bardzo mnie interesowało. Spodobały mi się sposoby patrzenia na uporządkowanie kodu w frameworkach takich jak aurelia czy angular. Jednak bez przesady. Nie będziemy zaprzęgać armaty do zestrzeliwania muchy i nie skorzystamy tu z żadnego z nich.

Na mój front nałożyłem tylko jeden warunek - ma to być single page application obsługująca poprawnie logowanie i wylogowywanie. Zrezygnowałem też ze stosowania gulpa, ze względu na to, że była by to niepotrzebna komplikacja w tak małym projekcie.

Mimo to zastosowałem tutaj mechanizmy templatingu i bardzo prymitywny routing oparty na tanie odpowiedzi api albo eventach a nie na samych fragmentach url.

Zaczniemy od instalacji zewnętrznych bibliotek do frontu. Będzie to bootstrap 4 oraz mustache 2.3. O ile pierwsza paczka powszechnie dobrze znana, o tyle z mustache spotkałem się pierwszy raz. Jest to odpowiednik twiga tylko wykonywany po stronie klienta a nie serwera. Zanim zaczniemy instalację stworzymy plik konfiguracyjny bowera:

.bowerrc
{
 "directory": "web/bower_components"
}

Wskazuje on, żeby instalować bezpośrednio do katalogu web. Jest to związane z tym, że rezygnując z gulpa chemy mieć gotowe do użycia paczki wystawione na zewnątrz. Przypominam, że przeglądarka ma dostęp tylko do katalogu web w naszej strukturze projektu. Aby zainstalować paczki wykonujemy:

bower init
bower install --save bootstrap#v4.0.0-alpha.5
bower install --save mustache

Teraz przejdziemy do punktu wejściowego naszej aplikacji - pliku index.html.

web/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Apache Log Analysis</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/tether/dist/css/tether.min.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300&amp;subset=latin-ext" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

  <div id="content"></div>  <script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
  <script src="bower_components/tether/dist/js/tether.min.js"></script>
  <script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="bower_components/mustache.js/mustache.min.js"></script>

  <script src="js/site.js"></script>

  <script>
    var url = "/api.php/";
  </script>

  <script src="js/routing.js"></script>

</body>

Jego struktura przypomina trochę strukturę index.html z Aurelii czy Angulara. Jest to praktycznie pusty html z podpiętymi stylami, jednym divem służącym za punkt zaczepienia i następnie samymi skryptami. Jeśli chodzi o style, mamy tu bootstrapa, tethera jako jego zależność, czcionka Lato, i nasze style. Później jest miejsce dla wspomnianego punktu zaczepienia. To w divie z id="content" będzie dynamicznie budowana nasza aplikacja. Jeśli chodzi o skrypty, to podpinamy bootstrapa i mustache wraz z zależnościami bootstrapa. Plik site.js jest naszą biblioteką zawierającą często używane funkcje. Zmienna globalna url została wyeksponowana w index.html ponieważ dla tej jednej zmiennej nie opłacało się tworzyć oddzielnie środowiska produkcyjnego i developerskiego. Na końcu podpięty jest routing.js który sprawdzając czy użytkownik jest zalogowany przekierowuje nas do strony logowania, albo wyświetlania lisy plików z logami.

Jednak o tym później, teraz przejrzymy załączniki z index.html od góry na dół. Zaczniemy od stylów:

web/css/style.css
body {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
}
.login-container {
  padding-top: 25vh;
}
.report-container {
  padding-top: 15vh;
}
.btn-login {
  background-color: #59B2E0;
  outline: none;
  color: #fff;
  font-size: 14px;
  height: auto;
  font-weight: normal;
  padding: 14px 0;
  text-transform: uppercase;
  border-color: #59B2E6;
}
.btn-login:hover,
.btn-login:focus {
  color: #fff;
  background-color: #53A3CD;
  border-color: #53A3CD;
}
.padding-b-10{
  padding-bottom: 10px;
}

Style jak style. Nic specjalnego. Dodaliśmy czcionkę, paddingi na główny container, customowy button do logowania i padding na wyświetlanie listy plików z logami. Skrypty są ciekawsze, oto nasza biblioteka z przydatnymi funkcjami:

web/js/site.js
function getFormData($form){
  var unindexed_array = $form.serializeArray();
  var indexed_array = {};

  $.map(unindexed_array, function(n, i){
    indexed_array[n['name']] = n['value'];
  });

  return indexed_array;
}

Pierwsza z nich służy do przekształcania formulaża do postaci formatu json bardziej intuicyjnego niż to co oferuje serializeArray, a jednocześnie dużo bardziej eleganckiego niż to co robi serialize.

function deleteAllCookies() {
  var cookies = document.cookie.split(";");

  for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
    var cookie = cookies[i];
    var eqPos = cookie.indexOf("=");
    var name = eqPos > -1 ? cookie.substr(0, eqPos) : cookie;
    document.cookie = name + "=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
  }
}

Druga funkcja odpowiada za czyszczenie ciasteczek. Co ciekawe nie da się ich po prostu usunąć, ale da się ustawić datę ich wygaśnięcia na kilkadziesiąt lat temu.

function loadComponent(name,data){
  $.get("component/"+name+"/"+name+".html").done(function(template){
    var html = Mustache.render(template, data);
    $("#content").html(html);
    $.getScript("component/"+name+"/"+name+".js")
  });
}

Ostatnia funkcja jest najbardziej dostosowana do naszej struktury katalogów i treści, więc zanim ją omówię wspomnę jeszcze o strukturze katalogów. Otuż w web oprócz oczywistych js, css, bower_components mamy też katalog component. Nazwa porzyczona od angulara wskazuje, że wewnątz znajdą się skrypty i szablony odpowiadające pewnej konkretnej funkcjonalności. Jest to poprawna intuicja i tak w component mamy katalogi login z plikami login.html i login.js oraz report z plikami report.html i report.js. Ta funkcja odpowiada za pobranie pliku html z komponentu za pomocą metody GET, renderowanie go za pomocą biblioteki mustache która wstawia do niego dane zawarte w zmiennej data. Następnie plik ten jest podpinany do naszego punktu zaczepienia w index.html a kiedy to nastąpi zostają mu dostarczone skrypty. Mechanizm piękny dzięki swojej prostocie, a jest on sercem całego frontu. To dzięki tej metodzie front żyje i zmienia widoki bez przeładowywania strony.

Jednak ta funkcja nie wywoła się sama. Wspominałem o prymitywnym routingu. To on zarządza tym co zobaczymy kiedy strona zostanie załadowana:

web/js/routing.js
$.get(url+"report").done(function(data){
  //console.log(data);
  if(data.hasOwnProperty('report')){
    loadComponent("report",data);
  } else {
    loadComponent("login",{});
  }
});

Komponenty

Jego działanie polega na próbie pobrania zawartości zarezerwowanej dla zalogowanych użytkowników. Nie chciałem tu zwracać kodu błędu 403, bo to tak naprawdę nie jest błąd. Jest całkiem normalne, że czasem nie jesteśmy zalogowani. Dzięki temu nawet jeśli użytkownik nie ma prawa dostępu do tych zasobów posługuję się metodą done. Oczywiście jeśli nie jesteśmy zalogowani, to odpowiedź nie będzie zawierała klucza report tylko error. W tym przypadku zostanie załadowany login z pustą tablicą danych. Jeśli jednak sesja jest stworzona i użytkownik jest zalogowany poprawnie ładujemy komponent report i przekazujemy mu dane otrzymane od serwera.

Do omówienia zostały nam już tylko 4 pliki z komponentów. Zaczniemy od szablonu loginu:

web/component/login/login.html
<div class="container login-container">
  <div class="row">
    <div class="offset-lg-3 col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="card card-block text-xs-center">
        <h4 class="card-title">Apache Log Analysis</h4>
        <div class="card-block">
          <form id="login-form">
            <div class="form-group">
              <input type="text" name="user" tabindex="1" class="form-control" placeholder="Username" value="">
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="password" name="pass" tabindex="2" class="form-control" placeholder="Password">
            </div>
            <div class="form-group">
              <input type="submit" name="login-submit" id="login-submit" tabindex="4" class="form-control btn btn-login" value="Log In">
            </div>
          </form>
          <div id="login-error"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Prosty formularz z dwoma polami i div na potencjalne błędy. Wygląda tak:

login

Skrypt który go obsługuje jest podręcznikowym przykładem obsługi formulaża w js

  var form = document.getElementById("login-form");
  var error = document.getElementById("login-error");


  form.addEventListener("submit", function (e) {
    e.preventDefault();
    //console.log(JSON.stringify(getFormData($(this))));
    $.post(url + 'login', getFormData($(this))).done(function (data) {
      //console.log("s",data);
      if (data.hasOwnProperty('error')) {
        //console.log("error_detected");
        error.innerHTML = '<div class="alert alert-danger">' + data.error.message + '</div>';
      } else if (data.hasOwnProperty('state')) {
        if (data.state == "loggedIn") {
          loadComponent("report", data);
        }
      }
    }).fail(function (data) {
      error.innerHTML = '<div class="alert alert-danger">' + 'There are unidentified problems with service.' + '</div>';
      //console.log(data);
    });
    return false;

  });

Namierzamy elementy. Dodajemy listener. Przy próbie wysłania wysyłamy POST z treścią formulaża. Obsługa błędów 4xx jest tu w done a nie fail. W przypadku sukcesu ładujemy report. Na koniec obsługujemy błędy 5xx przez fail.

W widoku raportu jest ciekawiej, bo tu mustache robi pętlę.

web/component/report/report.html
<div class="container report-container">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="card card-block text-xs-center">
        <h4 class="card-title">Apache Log Analysis</h4>
        <div class="card-block">
          <ul class="list-group row">
            {{ "{{ #report " }}}}
            <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 padding-b-10">
            <a target="_blank" href="{{link}}" class="list-group-item ">{{ "{{ #name " }}}}</a>
            </div>
            {{ "{{ /report " }}}}
          </ul>
        </div>
        <div class="card-block">
          <button id="logout" class="btn btn-danger btn-block">Logout</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Pętla po tablicy report wyświetla wszystkie elementy listy podpinając do nich nazwy oraz linki. Dla moich logów wygląda to tak:

report

Skrypt robi tu jedynie wylogowanie i dlatego jest dość któdki:

web/component/report/report.js
  var logout = document.getElementById("logout");

  logout.addEventListener("click", function () {
    deleteAllCookies();
    $.get(url + "logout");
    loadComponent("login", {});
  });

Na koniec podam jeszcze screen z przykładowej analizy logów. Jest to obraz jaki zobaczymy po wybraniu któregoś z listy plików z widoku report. W tym przypadku są to logi tego bloga.

log

Deployment

Bardzo lubianą przeze mnie, ale jeszcze nie opisywaną techniką wypuszczania projektu na produkcję jest użycie gita. Git pozwala nam przesłać jedynie istotne pliki, a zewnętrzne biblioteki możemy instalować sobie już z poziomu środowiska produkcyjnego. Aby to zadziałało musimy dodać lokalizację repozytorium na naszym serwerze do lokalnego zbioru repozytoriów zdalnych.

Zakładamy, że logujemy się na użytkownika nazwanego root a ip naszego serwera mamy w zmiennej $ip_gs. Repozytorium projektu na serwerze będzie trzymane w katalogu /var/repo/log_analysis.

git remote add live ssh://root@$ip_gs/var/repo/log_analysis

Na serwerze wykonujemy komendy:

mkdir -p /var/repo/log_analysis && cd /var/repo/log_analysis
git init --bare

Następnie tworzymy plik post-receive w katalogu hooks i zapisujemy do niego poniższą treść:

/var/repo/log_analysis/hooks/post-receive
#!/bin/sh
WORK_TREE=/var/www/log_analysis
GIT_DIR=/var/repo/log_analysis

git --work-tree=$WORK_TREE --git-dir=$GIT_DIR checkout -f
exit

Na koniec nadajemy mu uprawnienia chmod a+x post-receive i tworzymy katalog w którym mają się znaleźć pliki projektu.

mkdir -p /var/www/log_analysis

Wracamy na maszynę lokalną i wypychamy repozytorium do serwera.

git push live master

Wracamy na serwer i ustawiamy produkcyjną konfigurację w pliku /var/www/log_analysis/config/parameters.yml. Chodzi tutaj o to, żeby nie zostawić użytkownika user z hasłem pass na produkcji. Najprościej będzie skopiować plik /var/www/log_analysis/config/parameters.yml.dist i pozmieniać wartości pod kluczem security.

Instalacja polega na wykonaniu czterech poleceń:

apt-get install jq
composer install
bower install
bash build.sh

Teraz naszym zadaniem jest podpiąć web do którejś domeny albo portu. U nas będzie to port 8001. Dodamy więc nasłuch na tym porcie do Apache dodając odpowiednią linię do konfiguracji:

/etc/apache2/ports.conf
# log analysis
Listen 8001

Do katalogu sites-avaliable dodajemy plik:

/etc/apache2/sites-avaliable/log_analysis.conf
<VirtualHost *:8001>
  DocumentRoot /var/www/log_analysis/web

  ErrorLog /var/log/apache2/log_analysis_error.log
  CustomLog /var/log/apache2/log_analysis_access.log combined
</VirtualHost>

Linkujemy go symbolicznie z sites-enabled za pomocą polecenia:

a2ensite log_analysis.conf

Przeładowujemy apache

service apache2 reload

Usługa powinna działać, ale chcieli zautomatyzować proces aktualizacji widoków przetworzonych logów.

Cron

Są różne możliwe podejścia. Pierwsze to budować widoki przy każdej rozpoczynającej się sesji. Drugie - budować tylko ten widok o który w danym momencie pytamy. Trzecie to budować wszystkie widoki codziennie i nie męczyć użytkownika czekaniem.

Ponieważ aktualność logów z dokładnością co do godzin nie jest dla mnie większą wartością niż kilka sekund czekania na załadowanie się widoku zdecydowałem się na cykliczne tworzenie wszystkich widoków co jeden dzień.

Żeby to osiągnąć wystarczy stworzyć plik:

/etc/cron.daily/log_analysis
#!/bin/bash

cd /var/www/log_analysis/
bash build.sh

i nadać mu uprawnienia do wykonywania:

chmod a+x /etc/cron.daily/log_analysis

Logi Apache są cennym źródłem informacji. Nie mają co prawda takich możliwości pomiarowych jak skrypty instalowane na stronie (mapy cieplne, czas aktywności, śledzenie
eventów), ale dzięki temu, że są zbierane automatycznie, można bez żadnego dodatkowego obciążania strony, po prostu je wykorzystać.

Daj znać w komentarzu, czy ten projekt znalazł zastosowanie u Ciebie, albo jeśli masz jakieś pomysły, gdzie można by go ulepszyć.