Wyznaczenie różnicy plików JSON

Zobacz jak wyznaczyć różnicę między dwoma plikami JSON. Jest to świetny przykład zastosowania funkcji rekurencyjnej.

Wyznaczenie różnicy plików JSON

W tym artykule pokażemy jak napisać funkcję do wyznaczenia różnicy między dwoma plikami JSON.

Z edukacyjnego punktu widzenia jest to świetny przykład zastosowania funkcji rekurencyjnej. Z praktycznego jest to przydatne narzędzie do pracy z tłumaczeniami.

Skryptu będziemy używali z poziomu linii komend:

node json-diff.js src/locales/en_old.json src/locales/en.json

Po takiej komendzie będziemy spodziewać się, że pliki zostaną odczytane i wszystkie klucze, które występują w pierwszym pliku, ale nie ma ich w drugim pliku, zostaną wypisane na standardowym wyjściu.

Pokażemy teraz kod źródłowy pliku json-diff.js.

Zaczniemy od sprawdzenia czy pliki wskazane jako argumenty istnieją:

const fs = require('fs')

const pathBase = `${process.cwd()}/${process.argv[2]}`;
const pathComp = `${process.cwd()}/${process.argv[3]}`;

if(!fs.existsSync(pathBase)) {
 console.error(`File ${pathBase} not existst`);
 process.exit()
}

if(!fs.existsSync(pathComp)) {
 console.error(`File ${pathComp} not existst`);
 process.exit()
}

Następnie odczytujemy zawartość tych plików i konwertujemy JSON do obiektów

const base = JSON.parse(fs.readFileSync(pathBase).toString());
const comp = JSON.parse(fs.readFileSync(pathComp).toString());

Teraz piszemy funkcję do znajdowania różnic

function getDiff(a, b) {
 const res = {};

 for (let key in a) {
  if(a.hasOwnProperty(key)) {
   if(!b.hasOwnProperty(key)) {
    res[key] = a[key]
   } else {
    if (typeof a[key] === 'object') {
     res[key] = getDiff(a[key], b[key])
    }
   }
   if(res[key] && !Object.keys(res[key]).length) {
    delete res[key];
   }
  }
 }

 return res;
}

Jej zadaniem jest przyjęcie pary obiektów, i przejście po kluczach pierwszego z nich (bazowego). Jeśli drugi obiekt (odejmowany) jej nie posiada to ten klucz należy włożyć do wyniku.

W przeciwnym wypadku należy sprawdzić, czy typ nie jest obiektem. Wówczas może się okazać, że należy wykonać sprawdzenie wewnątrz tego klucza.

Tu mamy kluczową linię - użycie funkcji getDiff wewnątrz niej samej.

Na końcu kasujemy te klucze dla których wartością jest pusty obiekt.

Ostatnią linią programu jest wypisanie wyników na ekranie

process.stdout.write(JSON.stringify(getDiff(base, comp)))

Ten program nie obsługuje tablic. W przypadku plików z tłumaczeniami nie są potrzebne. Jeśli chcesz poczytać o bardziej zaawansowanych metodach porównywania plików JSON dobrym punktem startu jest wątek na stack overflow.

Using jq or alternative command line tools to compare JSON files
Are there any command line utilities that can be used to find if two JSON files are identical with invariance to within-dictionary-key and within-list-element ordering? Could this be done with jq or

Zobaczmy teraz jak program działa w praktyce. Na plikach z tłumaczeniami. Pierwszy plik jest przygotowany ręcznie i pokrywa wszystkie tłumaczenia w aplikacji en_old.json, drugi jest wygenerowany przez i18next nazywa się en.json. Problem stanowi to, że i18next nie wykrył wszystkich tłumaczeń.

Na początku wykonałem pracę ręcznie. Posortowałem oba pliki w serwisie: codeshack.io/json-sorter

https://codeshack.io/json-sorter/

Następnie w serwisie diffchecker wyznaczyłem różnice między

https://www.diffchecker.com/yffDMWff

Teraz utworzyłem pik z brakującymi tłumaczeniami

node ../DevTools/json-diff.js src/locales/en_old.json src/locales/en.json > src/locales/en-codes.json

Plik wyświetlony i formatowany przez jq wygląda tak:

Widzimy, że zawiera wszystkie brakujące klucze.

Importując pliki z tłumaczeniami możemy użyć paczki deepmerge. Plik z konfiguracją i18n mógł by wyglądać na przykład tak:

import Vue from 'vue'
import VueI18n from 'vue-i18n'
import deepmerge from 'deepmerge'

import en from 'vuetify/lib/locale/en'
import pl from 'vuetify/lib/locale/pl'

Vue.use(VueI18n);

const messages = {
 en: deepmerge(
  require('@/locales/en-codes.json'),
  require('@/locales/en.json'),
  {$vuetify: en}
 ),
 pl: deepmerge(
  require('@/locales/pl-codes.json'),
  require('@/locales/pl.json'),
  {$vuetify: pl}
 ),
};

export default new VueI18n({
 locale: process.env.VUE_APP_I18N_LOCALE || 'en',
 fallbackLocale: process.env.VUE_APP_I18N_FALLBACK_LOCALE || 'en',
 messages,
})

export const languages = [
 { text: 'lang.pl', value: 'pl' },
 { text: 'lang.en', value: 'en' },
];

Jeśli chcesz wymienić doświadczenia związane z automatyzacją pracy z tłumaczeniami zapraszam do komentowania. Chętnie dowiem się jakich narzędzi używacie i czy też czasami piszecie własne pomocnicze skrypty czy polecacie jakiś zestaw narzędzi jak

Introduction