Jak skonfigurować SSL w lokalnym developmencie

Ustawienie połączenia https na domenie localhost może być wyzwaniem jeśli robimy to pierwszy raz. Ten wpis jest bardzo szczegółowym tutorialem ze wszystkimi komendami i screenshotami.

Jak skonfigurować SSL w lokalnym developmencie

Ustawianie certyfikatu ssl podczas developmentu może być poważnym wyzwaniem. Nie wynika to ze złożoności tego zadania, ale z pułapek, w jakie można wpaść jeśli posiada się luki w wiedzy na temat sieci, certyfikatów i protokołu https.

W tym wpisie pokażę jak krok po kroku przejść przez proces ustawiania lokalnego developmentu z https. Zrobimy przy tym kilka dygresji dotyczących problemów jakie mogą się pojawić.

W tym wpisie opisuję jak nadpisać zewnętrzne DNS, utworzyć organizację certyfikującą, przygotować żądanie utworzenia certyfikatu dla domeny, spełnić je, zaufać tej organizacji, skonfigurować serwer nginx do proxowania ruchu i używania certyfikatu domeny i finalnie cieszyć się połączeniem https.

Lokalna domena

Zaczniemy od podstaw. Czyli lokalnego przekierowania domeny na nasz lokalny komputer. Zwykle kiedy pytamy przeglądarki o domenę serwery DNS ustawione w naszym komputerze dostarczają na numer IP na który należy wysłać żądanie.

Ustawienia DNS dla naszego komputera możemy sprawdzić w pliku resolv.conf

cat /etc/resolv.conf
Domain name resolution - ArchWiki

Nie zawsze jednak musimy pytać o IP serwerów DNS. Zapytania do zewnętrznych serwerów DNS możemy przesłonić naszymi wpisami w pliku /etc/hosts.

Zawartość tego pliku może u Ciebie wyglądać tak:

# Static table lookup for hostnames.
# See hosts(5) for details.
127.0.0.1	localhost
::1		localhost
127.0.1.1	hp-1589

Aby dodać do niego naszą domenę musimy edytować plik hosts

sudo nvim /etc/hosts

Dodajemy na końcu linię:

127.0.0.1	local.dev

Aby przetestować tą konfigurację napiszemy prostą stronę w php. Do pliku index.php zapisujemy:

<?php
header('Content-Type: application/json');
echo '{"status":"ok"}';

Możemy ją hostować poleceniem

php -S localhost:8000 index.php

Naturalnie polecenie:

http http://localhost:8000/

zwróci nam {"status": "ok"}. Niestety zapytanie o domenę:

http http://local.dev:8000/

pokarze błąd:

http: error: ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='local.dev', port=8000): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fbaa2dfcc40>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) while doing a GET request to URL: http://local.dev:8000/

Domena kieruje nas w odpowiednie miejsce co może potwierdzić getent

getent hosts local.dev
127.0.0.1    local.dev

Problem leży w ograniczeniu hostów na których jest ustawiony serwer.

Pułapka 1: sprawdź jakiego hosta ma twój lokalny server.

W komendzie php -S localhost:8000 index.php nie powinniśmy używać localhost. Jest to częsty przypadek również w innych językach, gdzie frameworki serwują domyślnie na hoście localhost a powinny na 0.0.0.0.

Aby naprawić problem wyłączamy serwer i stawiamy go komendą

php -S 0.0.0.0:8000 index.php

Tym razem działa on poprawnie.

Dlaczego tak jest? Sam localhost stanowi tylko alias względem adresu 127.0.0.1. Nasza domena local.dev też jest aliasem do 127.0.0.1 ale już nie do localhost. Ustawiając serwer komendą: php -S 127.0.0.1:8000 index.php, też uzyskaliśmy pożądany wynik. Chyba, że pracowali byśmy z adresacją ipv6, wtedy zamiast lub obok 127.0.0.1 w /etc/hosts ustawili byśmy ::1. Jeśli temat różnic między localhost a 127.0.0.1 jest dla Ciebie nowy polecam Ci artykuł:

Difference between localhost and 127.0.0.1
Lots of people would think what the address 127.0.0.1 is when first seeing this address. In fact, 127.0.0.1 is a loopback address which refers to the local machine. It is generally used for local test

Instalacja Nginx

Pokazane tu rozwiązanie, to nie jedyna droga, bo wiele serwerów i frameworków ma swoje własne rozwiązania do ssl w lokalnym developmencie. Zaletą mojego podejścia jest uniwersalność.

Instalacja serwera nginx

yay -S nginx

Włączamy go:

sudo systemctl start nginx.service

Jeśli chcemy, żeby startował przy każdym włączeniu systemy dodajemy:

sudo systemctl enable nginx.service

Sam nie używał bym tego drugiego polecenia na komputerze lokalnym, ponieważ niepotrzebnie blokuje port 80.

Po instalacji nginx przywitał nas swoją stroną startową na porcie 80.

Nginx w Mac OS

Na systemie Mac OS ngnix domyślnie startuje na porcie 8080

https://www.javatpoint.com/installing-nginx-on-mac

Możemy to zmienić edytując plik /usr/local/etc/nginx/nginx.conf a sam serwer włączyć poleceniem

launchctl load /usr/local/Cellar/nginx/1.21.4/homebrew.mxcl.nginx.plist

przy czym wersja w Twoim systemie może różnić się od tej podanej przeze mnie. Odpowiednikiem archowego enable jest opcjonalna flaga -w

Launchctl difference between load and start, unload and stop
I was reading through the launchctl man page and have a few questions about its functioning: What is the difference between load and start, unload and stop?Where do I find the job label for a dae...

Przygotowanie certyfikatu self-signed

Aby móc posługiwać się certyfikatem SSL podczas lokalnego developmentu aplikacji należy posłużyć się certyfikatem self-signed.

Jego utworzenie opisano w dokumentacji archa:

nginx - ArchWiki

Interesujące nas polecenia to:

sudo mkdir /etc/nginx/ssl
cd /etc/nginx/ssl
sudo openssl req -new -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.crt -days 1095
sudo chmod 400 server.key
sudo chmod 444 server.crt

Na Mac OS lepszą lokalizacją będzie katalog /usr/local/etc/nginx/ssl.

Dołączenie certyfikatu do Nginx

W tej chwili nasz certyfikat nie jest jeszcze podłączony do serwera. Nginx nie nasłuchuje na porcie 443 i przez to zapytanie o https://localhost kończy się niepowodzeniem:

http --verify no https://localhost

http: error: ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='localhost', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f089f77fee0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) while doing a GET request to URL: https://localhost/

Zmienimy teraz ustawienia nginx

sudo nvim /etc/nginx/nginx.conf

lub na Mac OS

sudo nano /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

dodając pod kluczem http wpis:

  server { 
    listen    443 ssl; 
    server_name localhost; 

    ssl_certificate   ssl/server.crt; 
    ssl_certificate_key ssl/server.key; 

    location / { 
      root  /usr/share/nginx/html; 
      index index.html index.htm; 
    } 
  } 

Po przeładowaniu serwisu komendą:

sudo systemctl reload nginx.service

lub na Mac OS

sudo brew services restart nginx
How to restart Nginx on Mac OS X? | Newbedev
Solution 1: sudo nginx -s stop && sudo nginx Solution 2: For a one-liner, you could just do: sudo nginx -s reload The -s options stands for signal, and is the o

zobaczymy, że domyślna strona nginx jest dostępna pod https:

http --verify no -h https://localhost 
HTTP/1.1 200 OK

Zaletą takiej konfiguracji jest to, że https działa, ale certyfikaty samopodpisane nie są obsługiwane przez httpie a przeglądarka też może mieć z nimi problemy.

Aby przejść do kolejnego kroku skasujemy te certyfikaty. Nie będziemy ich więcej używać. Zamiast certyfikatów samo-podpisanych stworzymy organizację, która podpisze nam certyfikat domeny.

Przekierowanie ssl do aplikacji

Stajemy się weryfikatorem certyfikatów (CA)

Weryfikator Certyfikatów (CA)

Generowanie klucza prywatnego bez hasła

openssl genrsa -out myCA.key 2048

To polecenie tworzy plik myCA.key

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEA+aKMj19W37DjX3nrQ7XTjP3trXXK5hLvByRDKL/QsMGOrxac
...
Xt0itnAcq1vPqqRcsV+YPAE8oyAOXHM1aaTQIH5mp5jHySOqZtSFca8=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Generowanie certyfikatu root.

openssl req -x509 -new -nodes -key myCA.key -sha256 -days 825 -out myCA.pem

Dostajemy pytania o dane instytucji certyfikującej. Na pytania odpowiedziałem w następujący sposób:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:Mazovian
Locality Name (eg, city) []:Warsaw
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Precise Lab CA
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:PL_CA
Email Address []:gustaw.daniel@gmail.com

dostaliśmy plik myCA.pem o zawartości

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID5zCCAs+gAwIBAgIUUfo+Snobo0e/HXHJm5Hf4B0TvGEwDQYJKoZIhvcNAQEL
...
7ntEpRg3YZUdDtM0ptDvETM8+H35V9aZtUo1/e2136x459pGZd1aJz+Hhg==
-----END CERTIFICATE-----

Certyfikat podpisany

Tworzymy CA-signed certyfikat (już nie samo-podpisany)

Definiujemy zmienną z zapisaną domeną:

NAME=local.dev

Generujemy klucz prywatny

openssl genrsa -out $NAME.key 2048

dostajemy plik local.dev.key o treści

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEApvXY4EiWGELQuVTEH9YZ8Qoi0Owq39cQ+g93e7EaKlMzx1fU
...
VburjZcC/InypDy0ZChc6tC0z5A6qkWlLA+3eGs8ADtvQ4qtCS9+Aw==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Następnie tworzymy żądanie jego podpisania.

openssl req -new -key local.dev.key -out local.dev.csr

Ponownie jesteśmy pytani o dane. Tym razem są to dane organizacji chcącej podpisać certyfikat. Nie możemy podać tej samej Common Name. Moje odpowiedzi:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:PL
State or Province Name (full name) [Some-State]:Mazovian
Locality Name (eg, city) []:Warsaw
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Precise Lab Org
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:PL  
Email Address []:gustaw.daniel@gmail.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Po wykonaniu tego polecenia dostajemy plik local.dev.csr o treści:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICxjCCAa4CAQAwgYAxCzAJBgNVBAYTAlBMMREwDwYDVQQIDAhNYXpvdmlhbjEP
...
9f1qkg6LHapOjzevheKWEjWG1hnJjBOj42mmIDBVZBHVszP7rrfiRMma
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Teraz utworzymy plik konfiguracyjny rozszerzenia. Zapisujemy do pliku $NAME.ext zawartość

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = local.dev

Tworzymy podpisany certyfikat

openssl x509 -req -in $NAME.csr -CA myCA.pem -CAkey myCA.key -CAcreateserial -out $NAME.crt -days 825 -sha256 -extfile $NAME.ext

Jeśli wszystko się powiodło powinniśmy zobaczyć:

Signature ok
subject=C = PL, ST = Mazovian, L = Warsaw, O = Precise Lab, emailAddress = gustaw.daniel@gmail.com
Getting CA Private Key

Sprawdzenie czy poprawnie zbudowaliśmy certyfikat możemy wykonać komendą:

openssl verify -CAfile myCA.pem -verify_hostname local.dev local.dev.crt
                                                     
local.dev.crt: OK

lub na Mac OS

openssl verify -CAfile myCA.pem local.dev.crt

Podsumujmy kroki, które wykonaliśmy:

 • zostaliśmy organizacją certyfikującą "Precise Lab CA", która ma klucz myCA.key i certyfikat myCA.pem
 • podpisaliśmy certyfikat domeny używając certyfikatu i klucza organizacji certyfikującej dla domeny. Był do tego potrzebny jej klucz local.dev.key, żądanie jego podpisania local.dev.csr wystawione przez "Precise Lab Org" i plik konfiguracyjny rozszerzenia local.dev.ext
 • podpisany certyfikat znajduje się w pliku local.dev.crt.

Zaufanie organizacji certyfikującej w Chrome

Teraz powinniśmy zaufać organizacji certyfikującej. Dodajmy jej plik pem jako Authority w ustawieniach przeglądarki. W pasku adresu wpisujemy:

chrome://settings/certificates

Zobaczymy:

Po kliknięciu import i wybraniu pliku myCA.pem zaznaczamy jakim operacjom tej organizacji chcemy ufać:

Zaufanie organizacji certyfikującej w Firefox

W Firefox wchodzimy na adres about:preferences#privacy i w zakładce "Certificates" do "View Certificates". Następnie wybieramy import i plik myCA.pem

od razu zaznaczamy organizację certyfikującą jako zaufaną

W przeciwieństwie do Chrome, te ustawienia są niezależne od systemu operacyjnego.

Zaufanie organizacji certyfikującej na Mac OS w Chrome

Na komputerach z Mac OS nie możemy zmienić ustawień bezpośrednio w chome. Zamiast tego otwieramy finder. Znajdujemy w nim plik myCA.pem i klikamy go dwa razy.

po potwierdzeniu hasłem powinniśmy zobaczyć w programie "Pęk Kluczy" (Keychain) naszą organizację w zakładce "Certificates"

Teraz musimy oznaczyć ten certyfikat jako zaufany wybierając opcję "Always Trust".

Konfiguracja Nginx jako proxy

Kolejny raz zmieniamy ustawienia nginx. Tym razem przełączamy się na wygenerowany certyfikat i jego klucz.

  server {
    listen    443 ssl;
    server_name local.dev;

    ssl_certificate   ssl/local.dev.crt;
    ssl_certificate_key ssl/local.dev.key;

    location / {
        proxy_pass     http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header  Host       $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header  X-Client-Verify SUCCESS;
        proxy_set_header  X-Client-DN   $ssl_client_s_dn;
        proxy_set_header  X-SSL-Subject  $ssl_client_s_dn;
        proxy_set_header  X-SSL-Issuer   $ssl_client_i_dn;
        proxy_read_timeout 1800;
        proxy_connect_timeout 1800;
    }
  }

Nie możemy zapomnieć o przeładowaniu serwera:

sudo systemctl reload nginx.service

Na Mac OS nie ma systemctl i używamy brew

sudo brew services restart nginx
sudo pkill nginx
sudo nginx

Po wejściu na stronę:

https://local.dev/

możemy cieszyć się widokiem kłódki przy adresie lokalnej strony:

 • na Chrome
 • oraz na Firefox

W konsoli nie zobaczymy jednak poprawnego wyniku:

http https://local.dev 

http: error: SSLError: HTTPSConnectionPool(host='local.dev', port=443): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1123)'))) while doing a GET request to URL: https://local.dev/

Błąd mówi nam, że nie udało się zweryfikować lokalnego wystawcy certyfikatu. Aby request z konsoli zadziałał musimy wskazać certyfikat organizacji weryfikującej jako argument flagi --verify.

http --verify /etc/nginx/ssl/myCA.pem https://local.dev

lub na Mac OS

http --verify /usr/local/etc/nginx/ssl/myCA.pem https://local.dev

Zastosowania lokalnego certyfikatu SSL

Pokazaliśmy jak skonfigurować połączenie po https na lokalnym komputerze, co jest szczególnie przydatne w developmencie aplikacji webowych. Zwykle można rozwijać swoje projekty lokalnie z użyciem http.

Czasami https jest wymagany przez takie mechanizmy jak:

 • ustawienia Secure lub SameSite dla Cookie
 • ustawienia dostępu dla kamery lub mikrofonu w przeglądarce
 • niektóre adresy webhooks zewnętrznych API

Zalety i wady Caddy

Auth0 w swojej dokumentacji rekomenduje wykorzystanie programu caddy.

HTTPS in Development
Securing local development servers to work with samesite cookies

Jego instalacja to

yay -S caddy

lub

brew install caddy

Wyłączymy teraz nasz serwer nginx.

sudo pkill nginx

uruchamiany caddy poleceniem

caddy reverse-proxy --from localhost:443 --to localhost:8000

I mamy następujący efekt:

 1. Na chrome działa nam kłódka na stronie https://localhost

2. Na Firefox https://localhost nie działa

3. Z poziomu linii komend (httpie) też nie działa

4. Z drugiej strony curl działa curl https://localhost.

Czyli "caddy" to metoda na bardzo szybkie konfigurowanie lokalnego ssl ale z ograniczeniami. Ich dokumentacja wygląda obiecująco, ale można się spodziewać, że napotykając na błędy będziemy mieli znacznie mniejsze szanse na support od community, niż w przypadku samodzielnej konfiguracji zgodnie z krokami przedstawionymi w tym wpisie. Jeśli zaczniemy od Caddy bez rozumienia jak skonfigurować ssl samodzielnie, to szansa, że spotkane błędy zatrzymają nas na długi czas znacznie wzrośnie.

Getting Started - Caddy Documentation
Caddy is a powerful, enterprise-ready, open source web server with automatic HTTPS written in Go

Wartościowe linki pogłębiające temat SSL

Przygotowując ten wpis korzystałem z wielu zewnętrznych źródeł. Najbardziej wartościowe jakie znalazłem są podlinkowane poniżej.

How to use a CA (like curl’s --cacert) with HTTPie
In curl I can connect with a private key, client cert, and a ca cert like this curl --cert cert.pem --key key.pem --cacert ca.pem https://example.org I can see the --cert and --cert-key options in
Setup (https) SSL on localhost for meteor development
How do you create a self signed SSL certificate to use on local server on mac 10.9? I require my localhost serving as https://localhost I am using the linkedin API. The feature which requires the...
error 18 at 0 depth lookup: self signed certificate
I was trying to test SSL connection between MySQL client and server. For that I created SSL certificate and keys by following the MySQL doc...