Sterowanie procesami w Node JS

Naucz się jak tworzyć i zabijać podprocesy w Node JS, dynamicznie zarządzać ich ilością i prowadzić z nimi dwustronną komunikację.

Sterowanie procesami w Node JS

W tym wpisie nauczymy się jak tworzyć i kończyć podprocesy w Node JS oraz jak przesyłać między nimi dane.

Jeśli program wykonuje ciężkie obliczenia ale nie jest zrównoleglony, stan Twojego procesora może wyglądać tak:

Dlatego warto zgłębić ten temat niezależnie od języka w którym piszesz.

Artykuł będzie podzielony na 3 części:

 • sterowanie procesem za pomocą readline
 • tworzenie i zabijanie podprocesów
 • komunikacja między procesami

W pierwszych dwóch napiszemy skrypt do symulowania obciążenia rdzeni procesora. W ostatniej zrównoleglimy atak brutforce na hasło.

Na końcu przeanalizujemy skalowalność napisanego programu.

Sterowanie procesem z readline

Chcemy napisać program, w którym wciskając klawisz na klawiaturze będziemy ustawiać ile rdzeni procesora ma zostać obciążonych. Zaczniemy od przechwytywania zdarzeń z klawiatury w czasie rzeczywistym.

Pozwoli nam na to moduł readline dostarczający interfejs do zapisu i odczytu danych ze strumieni takich jak klawiatura - process.stdin.

Zaczniemy od importu tego modułu

const readline = require('readline');

Następnie ustawiamy emitowanie zdarzenia z readline na naciśnięcie przycisku na klawiaturze poleceniem

readline.emitKeypressEvents(process.stdin);

Sam readline może pracować z różnymi strumieniami. Tą linią wskazujemy mu, żeby nasłuchiwał na klawiaturę. Od razu ustawiamy mod na raw

process.stdin.setRawMode(true);

Pozwala to odczytywać z klawiatury znak po znaku z osobno załączanymi modyfikatorami jak ctrl czy shift. Jednocześnie ten tryb wymusza samodzielne obsłużenie wyłączenia procesu przez ctrl+c. Więcej na temat trybów strumieni i podłączania terminala do procesu możemy przeczytać w dokumentacji:

Readline | Node.js v16.5.0 Documentation
TTY | Node.js v16.5.0 Documentation

Tym czasem w naszym programie kolejne linie pozwolą obsłużyć odczyt znaków:

process.stdin.on('keypress', (str, key) => {
  if (key.ctrl && key.name === 'c') {
    process.exit();
  } else {
    console.log('typed char', key.name);
  }
});

Znak zapisany w key jest obiektem o następujących kluczach

{ sequence: 'v', name: 'v', ctrl: false, meta: false, shift: false }

W prezentowanym kodzie obsługujemy zamknięcie procesu kombinacją ctrl+c oraz wypisanie w konsoli znaku wybranego na klawiaturze. Wpisywanie kolejnych znaków będzie za każdym razem pokazywało je w terminalu.

Następnym krokiem jest zastąpienie wypisywania znaków przez tworzenie lub kasowanie procesów obciążających procesor.

Tworzenie i zabijanie procesów w Node JS

W Node JS, możemy bardzo łatwo tworzyć podprocesy i zarządzać nimi. Do zarządzania podprocesami możemy użyć modułu child_process. Importujemy go jak poprzedni moduł

const cp = require('child_process');

Następnie tworzymy tablicę, do której będziemy zapisywali referencje do tworzonych procesów.

const forks = [];

Jeśli zapomnieli byśmy o nich przy zamykaniu programu to stały by się one procesami zombie - czyli takimi, które żyją nadal i bez nadzoru pożerają zasoby komputera.

Aby je usunąć przed zamknięciem naszego skryptu piszemy kod:

  if (key.ctrl && key.name === 'c') {
    while (forks.length > 0) {
      forks[forks.length - 1].kill()
      forks.pop()
    }
    process.exit();
  } else {

W przypadku wybrania innych przycisków niż c w obecności ctrl odczytamy wartość liczbową tego przycisku i na jej podstawie dodamy lub zabijemy odpowiednią liczbę procesów aby ich ilość równa była tej liczbie.

    if (!Number.isNaN(parseInt(key.name,32))) {
      const req = parseInt(key.name,32);

      if (forks.length < req) {
        while (forks.length < req) {
          const n = cp.fork(`${__dirname}/bomb.js`);
          forks.push(n)
        }
      }

      if (forks.length > req) {
        while (forks.length > req) {
          forks[forks.length - 1].kill()
          forks.pop()
        }
      }

      console.log('processes PIDs', forks.map(f => f.pid));

    }

Dziwić może wybór systemu liczbowego 32. Jednak jest to wygodny system jeśli założymy, że za pomocą jednego klawisza chcemy wskazać niewielką lecz przekraczającą 10 liczbę.

Do zmiennej req trafia wymagana liczba procesów, a dzięki cp.fork lub kill tworzymy i zabijamy brakujące lub nadmiarowe procesy.

Do złożenia całości brakuje nam jedynie zawartości pliku bomb.js. Tam mogły by być jakiekolwiek operacje zużywające moc obliczeniową. W naszym przypadku jest to

let result = 0;
while (true) {
  result += Math.random() * Math.random();
}

czyli kod napisany tylko po to, żeby symulować obciążenie.

Po włączeniu programu i wyborze kilku opcji obciążenia widzimy jak procesy są tworzone oraz kasowane. Dzięki htop możemy zobaczyć jak w tym czasie zmienia się zużycie procesora.

Nawet ładniejszy interfejs do monitoringu procesora ma bashtop, ponieważ wyświetla również historyczne zużycie. Na screenshocie poniżej widzimy, jak modyfikując ilość procesów w naszym programie mogłem symulować różne poziomy obłożenia procesora zadaniami.

Oraz jak wyglądało wykorzystanie rdzeni, kiedy wybrałem opcję utworzenia 16 procesów.

Tego programu możemy używać do symulowania obciążenia. W pliku bomb.js możemy zastąpić losowanie liczb operacją wysyłania żądań http lub zużywania innych zasobów, na przykład pamięci operacyjnej lub dysku.

Zrównoleglony atak brute-force na hasło

Do hashowania haseł w historii stosowano różne metody. Obecnie najbardziej popularny jest bcrypt, ale bardzo mocną pozycję zajmuje też nowocześniejszy argon2i. Upraszczając różnica między nimi polega na tym, że łamanie bcrypta wymaga dużej mocy obliczeniowej, a argona można tak skonfigurować, aby wymagane było posiadanie dużej ilości pamięci operacyjnej. W przypadku tego pierwszego zasobu, możemy łatwo kupić moc obliczeniową w bardzo dużych ilościach, dodatkowo nasze możliwości łamania haseł podnoszą układy graficzne i procesory strumieniowe. Jednak przy łamaniu argona znacznie trudniej jest zgromadzić wymagane do tego ilości pamięci operacyjnej w ramach jednej maszyny. Mój bardzo krótki opis warto rozszerzyć lekturą artykułu:

Password Hashing: PBKDF2, Scrypt, Bcrypt and ARGON2
There’s always a lot of debate in regards to how to safely store passwords and what algorithm to use: MD5, SHA1, SHA256, PBKDF2, Bcrypt, Scrypt, Argon2, plaintext?? So I tried to analyse and…

W dalszej części wpisu pokażemy jak stosowanie wielu rdzeni przyśpiesza łamanie hasła zahashowanego algorytmem bcrypt.

Napiszemy kod do generowania hashu hasła, złamiemy go używając jednego rdzenia, a następnie napiszemy ten sam kod korzystając z podporcesów którym będziemy zlecać sprawdzanie kolejnych fraz.

Generowanie hasha hasła za pomocą bcrypt

Wymagana jest do tego instalacja paczki bcrypt:

npm init -y && npm i bcrypt

Hasło wygenerujemy za pomocą skryptu generate_hash.js, który przyjmuje argument będący hasłem i do pliku .pass zapisuje jego hash.

const fs = require('fs')
const bc = require('bcrypt')

const main = async () => {
  return bc.hash(process.argv[2] || 'pass', 11)
}

main().then(p => {
  fs.writeFileSync(`${__dirname}/.pass`, p);
  console.log(p)
}).catch(console.error);

Łamanie hasła metodą brute force w jednym wątku

W ataku brute-force kluczowy jest zestaw znaków na których rozpinamy ciągi, które będziemy sprawdzać. Użyjemy standardowego alfabetu od a do z. Będziemy go składać z samym sobą generując kolejne sekwencje znaków do sprawdzenia. Proces ich generowania i przetwarzania można umieścić w funkcji rekurencyjnej, ale przez to tracimy szansę na wygodne sterowanie kolejnością. Zamiast tego zastosujemy prostą kolejkę trzymaną w pamięci operacyjnej. Nie będzie ona rozładowywana, ponieważ rozładowywanie jej od przodu powodowało by zmianę indeksacji wewnątrz kolejki. Opisywałem już jak złe może to mieć skutki dla wydajności w artykule:

Ile rodzin zmieści się w samolocie - zadanie z algorytmiki
Porównujemy dwa rozwiązania zadania polegającego na zliczaniu wolnych zestawów przyległych miejsc. Dowiesz się jak używać Profilowania i jak wielką różnicę robi użycie pop oraz shift na tablicach w js.

Zamiast rozładowywać kolejkę będziemy odczytywać z niej wartości za pomocą zmiennego indeksu, który będzie przesuwał się wzdłuż niej. Schemat blokowy programu, który napiszemy jest następujący:

Jego kod to:

const fs = require('fs');
const bc = require('bcrypt');
const alphabet = String.fromCharCode(...Array(123).keys()).slice(97);
const hash = fs.readFileSync(`${__dirname}/.pass`).toString()
const chalk = require('chalk')

let i = 0;
const s = new Date().getTime();
const n = () => new Date().getTime() - s;
let found = false;

const que = [];

async function check(input) {
  if (found) return;
  const r = await bc.compare(input, hash)

  console.log(`${i}\t${input}\t${n()}\t${r}\t${que.length}`)
  if (r) {
    console.log(chalk.green(`FOUND: "${input}"`))
    found = true;
    process.exit();
  }
  for (let n of alphabet) {
    que.push(input + n);
  }
}

async function processQue() {
  const phrase = que[i++]
  await check(phrase)
}

const main = async () => {
  while (!found) {
    await processQue()
  }
}

console.log(`i\tinput\tn()\tr\tque.length`)
check('').then(() => main()).catch(console.error)

Do działania wymagana jest paczka chalk, która pozwala na łatwe kolorowanie tekstu:

npm i chalk

Przetestujmy nasz program.

Na początku wygenerujemy hasło. Zdecydujemy się na "ac", ponieważ jest proste i szybko je złamiemy

node generate_hash.js ac

Następnie włączamy nasz program i widzimy jak po kolei sprawdza hasła z kolejki

time node force-single.js

W kolumnach mamy kolejno indeks, sprawdzaną sekwencję, czas od włączenia programu w milisekundach, informację, czy hasło pasuje do hashu oraz aktualną długość kolejki.

Jeśli martwi Cię, że kolejka rośnie zbyt szybko i marnuje to dużo mocy, możemy zobaczyć, jak zachowa się program po zastąpieniu linii

const r = await bc.compare(input, hash)

przez

const r = i >= 29 // await bc.compare(input, hash)

Okaże się wówczas, że czas wykonania skryptu spadnie z 7.27 sekundy do 0.17 sekundy.

node force-single.js 0.17s user 0.03s system 103% cpu 0.188 total

Co znaczy, że jedynie 2.3% mocy obliczeniowej jest przeznaczane na operacje inne niż samo porównywanie haseł.

Wykorzystanie podprocesów do podniesienia wydajności

Ponieważ sprawdzanie zgodności hasła i hashu jest operacją intensywnie korzystającą z procesora spodziewamy się znacznego wzrostu wydajności tego zadania jeśli użyjemy do niego wielu rdzeni jednocześnie. Z tego względu przepiszemy nasz program tak, aby główny proces zamiast wykonywać sprawdzanie haseł zajmował się obsługą kolejki i zlecaniem sprawdzania podrzędnym procesom.

Schemat naszego programu dzieli się na proces główny oraz podprocesy. W procesie głównym tworzona jest lista procesów podrzędnych, kolejka oraz nasłuchy na wiadomości z podprocesów. Na końcu każdy podproces dostaje do wykonania zadanie z kolejki. Podprocesy po ich wykonaniu zgłaszają się do głównego wątku z odpowiedzą, a ten podnosi indeks i przydziela im nowe zadania. Dzieje się tak aż do znalezienia poprawnego hasła.  

Warto zwrócić uwagę na to, że niezależne dzieci będą wykonywały zadania z różną prędkością co wpłynie na kolejność zgłaszania odpowiedzi. Przykładowy output programu to:

Kod dzieli się na dwa pliki:

 • force-child.js - proces główny używający dzieci
 • force-fork.js - podproces do sprawdzania haseł przez bcrypt

Zaczniemy analizę procesy głównego - force-child.js. Program startuje od zdefiniowania alfabetu oraz zmiennych pomocniczych do indeksowania i liczenia czasu.

const cp = require('child_process');
const fs = require('fs');
const chalk = require('chalk')

const alphabet = String.fromCharCode(...Array(123).keys()).slice(97);
const forks = [];

let i = 0;
const s = new Date().getTime();
const n = () => new Date().getTime() - s;
let found = false;

Następnie wypełniamy kolejkę alfabetem

const que = alphabet.split('');

Funkcja check w jednowątkowej wersji programu dostawała frazę, sprawdzała ją i rozszerzała kolejkę. Tym razem oprócz frazy, argumentem będzie podproces wybrany do wykonania sprawdzenia - f. Zamiast używać bcrypt bezpośrednio wyślemy podprocesowi żądanie przetworzenia frazy i rozbudujemy kolejkę.

function check(input, f) {
  if (found) return;

  f.send(input);

  for (let n of alphabet) {
    que.push(input + n);
  }
}

Pozbyliśmy się tu słowa async przez co nie musimy czekać na wykonanie tej funkcji. Jest to proste oddelegowanie zadania. Kluczowym elementem tego kodu jest wysyłka wiadomości do podprocesu realizowana przez funkcję send wykonaną bezpośrednio na podprocesie.

Kolejna funkcja processQue służy nam do wykonania pojedynczego taktowania na kolejce

function processQue(f) {
  const phrase = que[i++]
  check(phrase, f)
}

Jest bardzo krótka i jej głównym zadaniem zapobieganie duplikacji logiki odpowiedzialnej za iterowanie po kolejce.

Główną funkcją programu jest main i odpowiada za ustawienie nasłuchów na odpowiedzi z podprocesów oraz zlecenie im początkowych zadań, które pozwalają wejść w pętlę komunikacji między nimi.

const main = async () => {
  forks.forEach(f => {
    f.on('message', ({input, r}) => {
      console.log(`${i}\t${input}\t${n()}\t${r}\t${que.length}\t${f.pid}`)

      if (r) {
        console.log(chalk.green(`FOUND: "${input}"`))
        found = true;

        fs.appendFileSync('logs.txt', `${forks.length},${n()}\n`)

        while (forks.length > 0) {
          forks[forks.length - 1].kill()
          forks.pop()
        }

        process.exit();
      } else {
        processQue(f);
      }
    });
    processQue(f);
  })
}

Zanim wywołamy funkcję main wymagane jest powołanie do życia procesów w tablicy forks:

while (forks.length < (process.argv[2] || 15)) {
  const n = cp.fork(`${__dirname}/force-fork.js`);
  forks.push(n)
}

Zalecaną ich liczbą jest wartość zbliżona do ilości wątków procesora ale mniejsza od niej, tak, aby proces główny nie był blokowany.

Na końcu drukujemy informacje o programie, nazwy kolumn i startujemy funkcję main

console.log(chalk.blue(`Run using ${forks.length} child processes`))
console.log(`i\tinput\tn()\tr\tque.length\tpid`)
main().catch(console.error)

Drugi plik - force-fork.js jest znacznie prostszy i zawiera jedynie odczytanie hasha oraz oczekiwanie na zadania. Kiedy je dostaje sprawdza testowane hasło bcryptem po czym odsyła wynik tym samym kanałem komunikacji.

const fs = require('fs');
const bc = require('bcrypt');

const hash = fs.readFileSync(`${__dirname}/.pass`).toString()

process.on('message', (input) => {
  bc.compare(input, hash).then((r) => {
    process.send({r, input});
  })
});

Analiza skalowalności

Wnikliwy czytelnik zapewne zauważył niepozorną ale ważną dla dalszej części artykułu linię kodu:

fs.appendFileSync('logs.txt', `${forks.length},${n()}\n`)

Wykonuje się ona po znalezieniu hasła i załącza do pliku logs.txt ilość podprocesów oraz czas znalezienia hasła. Dane do tego pliku zostały dostarczone dzięki wykonaniu podwójnej pętli w bashu

for j in $(seq 1 20); do for i in $(seq 1 25); do time node force-child.js $i; sleep 4; done; done;

Oraz później rozbudowania tych wyników o wyższą liczbę procesów

for j in $(seq 1 5); do for i in $(seq 1 50); do time node force-child.js $i; sleep 4; done; done;

Zgodnie z Ogólnym Prawem Skalowania spodziewamy się wzrostu wydajności do pewnego etapu ( koło 15 rdzeni ) i późniejszego spadku związanego z opóźnieniami spowodowanymi wzajemnym blokowaniem się podprocesów.

Uniwersalne prawo skalowania

Jeśli nie słyszałeś o uniwersalnym prawie skalowania, to szybko wprowadzę Cię do tego tematu. Chodzi o to, że w idealnym świecie, gdyby systemy były skalowalne liniowo, to znaczyło by, że dołożenie n razy więcej zasobów podnosi wydajność lub przepustowość systemu n razy. Taką sytuację może obrazować rysunek:

Takich sytuacji nie spotyka się jednak w świecie rzeczywistym. Zawsze bowiem występuje pewna nieefektywność związana z przydzielaniem danych do węzłów (serwerów lub wątków) oraz z ich zbieraniem. Opóźnienia związane z przydzielaniem i odbieraniem danych nazywa się serializacją, czasami można spotkać termin contention:

Uwzględnienie tego zjawiska prowadzi do modelu Amdahl`a. Okazuje się jednak, że jest on niewystarczający dla większości systemów IT ponieważ całkowicie pomija drugi główny czynnik ograniczający skalowanie - komunikację między procesami - crosstalk. Graficznie można ją przedstawić tak:

O ile serializacja ma koszt proporcjonalny do ilości węzłów, to komunikacja jest proporcjonalna do ich kwadratu - tak jak liczba przekątnych wielokąta do ilości kątów

Na wykresie widzimy krzywe porównujące wpływ ilości węzłów na wydajność w systemu według tych trzech modeli.

Dobre (50 stron) opracowanie na ten temat znajduje się pod linkiem:

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/498921/eBooks/scalability_new.pdf

Zestawienie danych pomiarowych z modelem USL

Zebrane dane to ilości wątków oraz czasy wykonywania programu. Ładujemy do do programu Mathematica komendą:

load = Import["/home/daniel/exp/node/logs.txt", "Data"];

Ponieważ chcemy rozważać wydajność a nie czas wykonywania odwracamy drugą kolumnę poleceniem

loadEff = {#[[1]], 1/#[[2]]} & /@ load;

Najbardziej sensowną jednostką jest normalizacja względem czasu wykonania dla jednego podprocesu. Pozwoli nam to widzieć zysk z dokładania kolejnych procesów. Średnią z tych czasów liczymy dzięki poleceniu

firstMean = GroupBy[loadEff // N, First -> Last, Mean][[1]];

Następnie dopasowujemy model:

nlm = NonlinearModelFit[{#[[1]], #[[2]]/firstMean} & /@ 
  loadEff, \[Lambda] n/(1 + \[Sigma] (n - 1) + \[Kappa] n (n - 
     1)), {{\[Lambda], 0.9}, {\[Sigma], 0.9}, {\[Kappa], 
  0.1}}, {n}]

I zestawiamy go z wykresem listy punktów pomiarowych

Show[ListPlot[{#[[1]], #[[2]]/firstMean} & /@ loadEff], 
 Plot[nlm[s], {s, 0, 50}, PlotStyle -> Orange, PlotRange -> All], 
 AxesLabel -> {"processes", "gain of efficiency"}, ImageSize -> Large,
 PlotLabel -> "Gain of efficiency relative to single process"]

Warto pokazać tu bardzo ładny wzór na teoretyczne maksimum

Solve[D[\[Lambda] n/(1 + \[Sigma] (n - 1) + \[Kappa] n (n - 1)), 
  n] == 0, n]

Wyliczona numerycznie

NSolve[D[Normal[nlm], n] == 0, n]

optymalna ilość procesów to 14.8271. Kila akapitów wcześniej pisałem, że zaleca się wartość nieznacznie niższą niż ilość dostępnych wątków - u mnie było ich 16.

Procesy, Workery i Klastry w Node JS

Ten artykuł skupiał się na procesach opisanych w dokumentacji pod linkiem

Process | Node.js v16.5.0 Documentation

Pokazaliśmy w nim jak tworzyć podprocesy, zabijać je. Jak dynamicznie zarządzać ilością podporcesów i prowadzić z nimi dwustronną komunikację. Na końcu zestawiliśmy skalowalność łamania haseł metodą bruteforce z przewidywaniami uniwersalnego prawa skalowania.

Jednak ten temat został przez nas jedynie delikatnie muśnięty. Nie pisałem nic na temat klastrów opisanych tutaj:

Cluster | Node.js v16.5.0 Documentation

Ani workerów, które również mają osobny rozdział do dokumentacji

Worker threads | Node.js v16.5.0 Documentation

Zachęcam Was do samodzielnej lektury dokumentacji Node JS i projektowania własnych eksperymentów.